Eindhovensebaan 86, 3941 Hechtel-Eksel, België

20 jaar ervaring - 100% discreet en dezelfde dag verzonden - Gratis verzending vanaf 50 € - Betaal snel, eenvoudig en veilig - 14 dagen bedenktijd

Algemene voorwaarden & Privacy

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer
 3. Dag: Kalenderdag
 4. Duur transactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
 5. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
 6. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
 7. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbied
 8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand
 9. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

BV Aprhodis – Coco Lamar

Eindhovensebaan 86

3941 Eksel – Belgie

info@cocolamar.be

0032 (0)495 047 233

BE0478097063

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden
 3. Indien de overeenkomst op afstand electronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs electronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs electronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de consument langs electronische weg of op andere wijzen kosteloos zullen worden toegezonden
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt het nadrukkelijk in het aanbod vermeld
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belasting, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst, de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert, de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatie middel, of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is, de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen, de eventuele andere talen waarin, naast Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten, de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs electronische weg kan raadplegen, de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden
 2. Indien de consument het aanbod langs electronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs electronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden
 3. Indien de overeenkomst electronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de electronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving, Indien de consument electronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen; A: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terechtkan B: de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht C: de informatie over garanties en bestaande service na aankoop D: de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst E: de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van (terug)zending voor zijn rekening
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid2 en lid3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten; A: die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument B: die duidelijk persoonlijk van aard zijn C: die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden D: waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten, waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken

Artikel 9 – De Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiele markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevold zijn van wettelijke regelingen of bepalingen
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en A: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen B: de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid inachtnemen bij het in ontvangstnemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed toch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om zo snel als mogelijk beschikbaar te stellen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan na plaatsing van een bestelling. Dit kan via diverse online betaalmethoden, die automatisch in het afrekenproces zijn vermeld, worden gedaan in een beveiligde omgeving
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure
 2. De klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten door de consument per e-mail binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten
 4. Wij streven altijd naar klanttevredenheid en een uitstekende service. Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat een artikel defect is, niet goed functioneert of dat er een ander probleem met een product is. Indien de ondernemer de klacht gegrond acht, wordt na overleg met de consument het relevante product hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de consument betaalde prijs voor het product.
 5. De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door; beschadiging door nalatigheid of opzet (bijv. valschade, stootschade, waterschade); onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud; normale slijtage; beschadiging door het niet of het niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en/of wasvoorschriften. De ondernemer verwijst naar Tips&Advies; Productverzorging sextoys en Productverzorging kledij (www.cocolamar.be)
 6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Privacy verklaring

Coco Lamar, gevestigd aan Eindhovensebaan 86 3941 Hechtel-Eksel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Coco Lamar, Jouw erotische supermarkt
Eindhovensebaan 86 3941 Hechtel-Eksel, Belgie
+32 (0)495 04 72 33
Stefaan Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Coco Lamar Hij is te bereiken via info@cocolamar.be
Coco Lamar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cocolamar.be, dan verwijderen wij deze informatie.
Coco Lamar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Coco Lamar analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Coco Lamar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Coco Lamar neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coco Lamar) tussen zit.
Coco Lamar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Coco Lamar verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Coco Lamar gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Coco Lamar gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coco Lamar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cocolamar.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Coco Lamar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cocolamar.be